Податоци за проектот

Буџет: 1.200.000 eвра

Период на спроведување: 21 месец

Почеток на спроведувањето: 1 мај 2017

 

Главен корисник: Министерство за животна средина и просторно планирање (МЖСПП), претставено од  Управата за животна средина.

Потребна е соработка, комуникација и координација со: 

  • Сите релевантни сектори во рамките на Министерството за животна средина и просторно планирање/ Управа за животна средина
  • Управа за хидрометеоролошки работи во рамките на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Институции на Земјите членки:

Главен партнер Австрија: Агенција за животна средина на Австрија

Партнер: Министерство за животна средина на Република Литванија

Партнер: Национален институт за јавно здравје и животна средина од Холандија