Компонента 5

Главна цел на оваа компонента е зајакнувањето на капацитетот на вработените во Секторот за води за изготвување и спроведување на ПРСВ, издавање на дозволи за користење вода и мониторинг на водите.