Компонента 3

Главната цел во оваа компонента е зајакнување на националниот систем за мониторинг на водите со цел да се усогласат системите за мониторинг на површински води (квалитет и квантитет) и системот за мониторинг на подземните води со Рамковната директива за води и соодветното законодавство на ЕУ.