Компонента 2

Главната цел на оваа компонента е воспоставување секундарно законодавство и соодветни насоки согласно Директивата за најдобри европски практики и усогласување на истото со постоекото и новото примарно законодавство.