Компонента 1

Задолжителен резултат од оваа компонента е зголемување на ефикасноста на постоечкиот систем за издавање дозволи за користење вода, зајакнување на административниот и технички капацитет на МЖСПП/Секторот води при процесот на обработка, мониторинг и спроведување на апликациите за изработка на дозволи во согласност со законодавството на ЕУ, како што истото во основа е транспонирано во законодавството.