Компоненти

Проектот има пет компоненти:

 

Компонента 1: Зајакнат систем за издавање дозволи за користење на вода

 

Компонента 2: Изготвени нацрт подзаконски акти за обезбедување на имплементацијата на ЕУ законодавство поврзано со вода

 

Компонента 3: Зајакнат национален систем за мониторинг на водите

 

Компонента 4: Финализирање на Планот за управување со речниот слив Вардар (ПУРСВ) и Програмата за мерки

 

Компонента 5: Зајакнување на административниот капацитет за управување со води