Projekti i Binjakëzimit MK 13 IPA EN 01 16

Direktiva Kornizë për Ujërat 2000/60/EC obligon shtetet anëtare të BE-së si dhe vendet kandidate të arrijnë status të mirë cilësor dhe sasior të trupave ujorë. Një aspekt i rëndësishëm i Direktivës Kornizë për Ujërat është prezantimi i Rajoneve të Pellgjeve Lumore. Këto rajone nuk caktohen sipas kufijve administrativë ose politikë, por sipas pellgut lumor (sipërfaqja e pellgut të lumit) si njësi natyrore gjeografike dhe hidrologjike. Duke pasur parasysh që lumenjtë zakonisht tejkalojnë kufijtë nacionalë, shtetet fqinje duhet të bashkëpunojnë për menaxhim të përbashkët të pellgut (të ashtuquajturit pellgje ndërkufitare).

Evenimente

7-11/05/2018 - Vizita studimore në Lituani

 

18-22/09/2017- Vizita Studimore në Holandë 

 

1/05/2017 - Ceremonia e Fillimit te Projektit