Komponenti 1

Rezultati i detyrueshëm i këtij komponenti është rritja e efikasitetit të sistemit ekzistues për lëshim të lejeve në sektorin e ujërave, forcim i kapacitetit administrativ dhe teknik të MMJPH / Sektori i Ujërave sa i përket përpunimit, monitorimit dhe implementimit të kërkesave për leje në mënyrë që ato të jenë në përputhje më acquis-në e BE-së, ashtu si edhe janë transponuar në ligjet nacionale në përgjithësi.