Komponentët e Projektit

Projekti ka pesë komponentë:

 

Komponenti 1: Forcim i sistemit për lëshim të lejeve për përdorim të ujërave

Komponenti 2: Përgatitje e akteve nënligjore që sigurojnë implementim të acquis-së së BE-së lidhur me ujërat

Komponenti 3: Forcim i sistemit nacional për monitorim të ujërave

Komponenti 4: Finalizim i Planit për Menaxhim me Pellgun Lumor të Vardari (PMPLV) dhe Programit të Masave që lidhet me të

Komponenti 5: Forcim i kapacitetit administrativ për menaxhim me ujërat