Компонента 4

Главната цел на оваа компонента е финализирање на карактеризацијата на Речниот слив Вардар како и финализирањето на сите елементи на ПУРСВ согласно Прилог VII на РДВ и доставување на истиот до засегнатите страни за јавна расправа.

 

Линк до нацрт Планот за управување со речниот слив Вардар (наскоро…)